Aprovem un pressupost de 2,2 milions d'euros

20/12/2021

Aprovem un pressupost de 2,2 milions d'euros

El pressupost per l’any 2022 mostra un creixement de la despesa del 10.2% respecte al pressupost del 2021 i s’enfila fins als 2.189.700€. Aquesta expansió s’explica per un increment de la inversió del 16% i de la despesa corrent del 7%. Per la banda dels ingressos, el pressupost del 2022 recull, en primer lloc, la previsible caiguda dels ingressos corrents (-16%) fruit de la desaparició de l’IBI que pagava l’autopista i per la desaparició de la plusvàlua. En segon lloc, també es preveu una caiguda de les transferències rebudes d’altres administracions per finançar part de les inversions realitzades (-50%). En aquests context, la previsió d’ingressos per al proper any és d’1.469.210€ i, per tant, per cobrir la despesa prevista, seria necessari endeutar-se per un import de 721.841€. Ara bé, aquestes xifres, són una declaració d’intencions de les actuacions que es durien a terme el proper any i, només es durien a terme, en el cas que arribessin tots els ajuts previstos i que els ingressos finals obtinguts durant l’any actual, permetessin compensar una part important de la xifra indicada. En cap cas s’està indicant que l’endeutament a final d’any seria d’aquest import.

Per partides, les despeses corrents més importants es preveu realitzar-les en l’àmbit del benestar comunitari (clavegueram, aigua i recollida de residus), els serveis de caràcter general o funcionament de l’Ajuntament, l’educació (llar d’infants entre d’altres), l’esport (pavelló i piscina) i els serveis socials i promoció social. En el cas de les inversions, aquestes es concentraran en l’àmbit de l’educació (300.000€ del conveni amb educació per la construcció de la nova escola), l’habitatge i urbanisme (mur de contenció Av. Pau Casals i condicionament de la Plaça dels Arbres) i el benestar comunitari (nous comptadors d’aigua, fotovoltaiques i dipòsits d’aigua municipal). Respecte el 2021, hi ha hagut un cert increment de les despeses previstes en la gestió de serveis com el de l’aigua, el de la recollida de residus i la jardineria. La resta de partides s’han mantingut malgrat la caiguda pressupostària.

 

Inversions

Despesa Corrent

TOTAL

Seguretat i mobilitat ciutadana

 

1,970.00 €

1,970.00 €

Habitatge i urbanisme

249,701.00 €

10,000.00 €

259,701.00 €

Benestar comunitari

212,833.00 €

321,665.00 €

534,498.00 €

Medi ambient

7,400.00 €

75,510.00 €

82,910.00 €

Serveis socials i promoció social

25,910.00 €

145,800.00 €

171,710.00 €

Sanitat

0.00 €

5,000.00 €

5,000.00 €

Educació

302,000.00 €

241,370.00 €

543,370.00 €

Cultura

34,020.00 €

134,810.00 €

168,830.00 €

Esport

6,520.00 €

157,443.00 €

163,963.00 €

Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

2,000.00 €

50,100.00 €

52,100.00 €

Transport públic

0.00 €

2,500.00 €

2,500.00 €

Infraestructures

0.00 €

17,000.00 €

17,000.00 €

Òrgans de govern

0.00 €

27,000.00 €

27,000.00 €

Serveis de caràcter general

10.00 €

339,570.00 €

339,580.00 €

Administració financera i tributària

0.00 €

42,000.00 €

42,000.00 €

Deute públic

0.00 €

10.00 €

10.00 €

TOTAL

840,394.00 €

1,571,748.00 €

2,412,142.00 €

Un altre dels indicadors del pressupost a tenir en compte és que la resta entre els ingressos previstos i les despeses corrents té un resultat negatiu de 102.538€. Amb l’objectiu que aquesta situació sigui temporal, a part de seguir una contenció important de les despeses, ja s’ha actuat en tres direccions. La primera actuació ha estat una remodelació del rebut de l’aigua que, juntament amb la renovació de les comptadors d’aigua, permeti reduir de manera considerable el dèficit actual existent. La segona actuació ha estat la pujada de diversos preus públics per al proper any 2022 al pavelló i a la piscina de manera que també es pugui reduir el dèficit en la prestació d’aquest serveis. La tercera actuació, més complexa, ha estat l’actualització dels imports de l’IBI de les parcel·les del polígon industrial que actualment està recorreguda als tribunals. Creiem fermament que aquestes mesures seran suficients per tal de poder reequilibrar els pressupostos i mantenir certa capacitat d’inversió.

Aquest pressupost, sense ser tan expansionistes com han estat els dels anys anteriors, vol mantenir les inversions d’aquelles actuacions que creiem que són necessàries. És per aquest motiu que se seguirà buscant la col·laboració del Consell Comarcal de l’Alt Camp, de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya a l’hora de dur-les a terme.

També és rellevant indicar la importància que tindran actuacions que es realitzaran en els propers dos anys, a càrrec de la Diputació de Tarragona (entrada) i de la Generalitat de Catalunya (depuradora i escola), les quals tindran un pressupost proper als cinc milions d’euros.

Menu

Menú principal