Padró d'habitants

INFORMACIÓ GENERAL DEL PADRÓ D’HABITANTS          

QUÉ ES EL PADRÓ D’HABITANTS?

El padró és el registre que acredita la residència i el domicili on resideixen habitualment els veïns del municipi a tots els efectes administratius.

ALTA EN EL PADRÓ D’HABITANTS

Període i lloc de tramitació: Tot l’any a les oficines municipals

Què és?

Totes les persones que fixin el seu domicili a Vila-rodona han d’estar inscrites en el Padró Municipal d’Habitants i comunicar el naixement de fills.

Per la seva naturalesa aquest tràmit  no es pot delegar en terceres persones, s’ha d’efectuar personalment.

Per què serveix?

Serveix per tenir accés als serveis municipals, per tramitació de la targeta sanitària per poder accedir a l’assistència sanitària pública, els menors per tramitació de l’escolarització obligatòria, per demanar documents oficials (DNI, passaport i altres), 

Qui el pot demanar?

La persona interessada o autoritzada, el representant legal per als menors i/o incapacitats.

Documentació necessària:

 • El/s  sol·licitant/s han de ser majors d’edat i acreditar-se personalment presentant un document que acrediti la identitat (DNI, NIE o passaport)
 • En el casos de naixement (alta per naixement) o de menors que vinguin d’un altre municipi s’ha de portar el llibre de família i DNI del menor. 
 • Els MENORS han d’estar empadronats amb qui tingui atorgada la custodia i per tant s’ha de presentar document acreditatiu d’aquesta situació .
 • En cas d’estrangers, targeta de residència o passaport. Els ciutadans i les ciutadanes dels estats membres de la Unió Europea poden presentar Document d’identitat del país d’origen.
 • Pel que fa a l’ocupació de la vivenda, cal document que acrediti la seva ocupació (escriptura de propietat o contracte de compravenda, o de lloguer o rebut IBI), sempre que hi consti la persona que s’hi vol empadronar.

En els casos que la persona que s’empadrona s’incorpora al grup familiar ja empadronat,  fa falta un document que l’identifiqui i l’autorització del titular de la vivenda (s’adjunta model).

Quin cost té?   Ës gratuït.

Quant triga la tramitació?  El tràmit es immediat.

Quina documentació es lliura?

Si es demana, es pot lliurar el volant d’empadronament o convivència al moment.

El certificat d’empadronament, convivència o històric es lliura en un període màxim de cinc dies.

 

Per recollir qualsevol d’aquest documents s’han de dirigir a l’Ajuntament, la persona autoritzada o un representant degudament  autoritzat.

 

VOLANT D’EMPADRONAMENT O CERTIFICAT D’EMPADRONAMENT

DESCRIPCIÓ

Volant d’empadronament : Document emès per l’Ajuntament que acredita l’empadronament de la persona sol·licitant al domicili, tal com consta actualment en el padró municipal d’habitants.

Certificat d’empadronament: Document emès per l’Ajuntament que certifica l’empadronament de la persona sol·licitant al domicili, tal com consta actualment en el padró municipal d’habitants.

VALIDESA:

Depèn de l’administració o lloc on s’hagi de presentar, però amb caràcter general aquest període sol ser de tres mesos.

TRAMITACIÓ

Qui ho pot sol·licitar?

·   Qualsevol persona major d’edat empadronada al municipi.

·   Representants degudament autoritzats.

Quin cost té? 

Volant d’empadronament : Es gratuït

Certificat d’empadronament: 2€ (Ordenança núm. 5 per taxa per expedició de documents administratius)

Quant triga la tramitació? 

Volant d’empadronament: Es lliura a l’acte

Certificat d’empadronament: Es lliura en un període màxim de 5 dies

Canals de tramitació:

Volant d’empadronament:

 • Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.   
 • Telefònicament

Certificat d’empadronament:

 • Presencialment, prèvia petició per escrit.

 

VOLANT DE CONVIVÈNCIA O CERTIFICAT DE CONVIVENCIA

DESCRIPCIÓ

Volant de convivència : Document emès per l’Ajuntament que acredita l’empadronament de la persona sol·licitant juntament amb les persones que conviuen al mateix domicili, tal com consta actualment en el padró municipal d’habitants.

Certificat de convivència: Document emès per l’Ajuntament que certifica l’empadronament de la persona sol·licitant juntament amb les persones que conviuen al mateix domicili, tal com consta actualment en el padró municipal d’habitants.

VALIDESA:

Depèn de l’administració o lloc on s’hagi de presentar, però amb caràcter general aquest període sol ser de tres mesos.

TRAMITACIÓ

Qui ho pot sol·licitar?

·   Qualsevol persona major d’edat empadronada al municipi.

.   Representants degudament autoritzats.

 

Quin cost té? 

Volant de convivència : Es gratuït

Certificat de convivència: 2€ (Ordenança núm. 5 per taxa per expedició de documents administratius)

Quant triga la tramitació? 

Volant de convivència : Es lliura a l’acte

Certificat de convivència: Es lliura en un període màxim de 5 dies

Canals de tramitació:

Volant de convivència:     

 • Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.
 • Telefònicament

Certificat de convivència:

 • Presencialment, prèvia petició per escrit.

 

CERTIFICAT HISTÒRIC

DESCRIPCIÓ

 Document emès per l’Ajuntament que acredita fefaentment l’empadronament d’una persona en el Padró Municipal en un període de temps determinat

VALIDESA:

Depèn de l’administració o lloc on s’hagi de presentar, però amb caràcter general aquest període sol ser de tres mesos.

TRAMITACIÓ

Qui ho pot sol·licitar?

·   Qualsevol persona major d’edat que estiguin directament implicades en el certificat que es demana.

·   Representants degudament autoritzats.

Quin cost té?  2€ (Ordenança núm. 5 per taxa per expedició de documents administratius)

Quant tarda la tramitació?  Es lliura en un període màxim de 5 dies

Canals de tramitació.-  Presencialment, prèvia petició per escrit.

 

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS: 

 • Ja estic empadronat al municipi, però m’he canviat de domicili, que he de fer?

L’interessa’t o una persona major d’edat del domicili s’ha de personar a l’Ajuntament per tal de comunicar el canvi de domicili, per que consti el nou domicili al padró d’habitants.

Documentació necessària:

Document que acrediti l’ocupació de la vivenda (escriptura de propietat o contracte de compravenda, o de lloguer o rebut IBI), sempre que hi consti la persona que vol fer el canvi.

En els casos que la persona que notifica el canvi s’incorpora al grup familiar ja empadronat,  fa falta un document que l’identifiqui i l’autorització del titular de la vivenda (a peu de pàgina s’adjunta model).

Quin cost té?   Ës gratuït.

Quant triga la tramitació?  El tràmit es immediat.

Quina documentació es lliura?

Si es demana, es pot lliurar el volant d’empadronament o convivència al moment

El certificat d’empadronament, convivència o històric es lliura en un període màxim de cinc dies.

Per recollir qualsevol d’aquest documents s’han de dirigir a l’Ajuntament, la persona autoritzada o un representant degudament  autoritzat.

 

 • Ja estic empadronat al municipi, però vull canviar algunes dades que consten al padró d’habitants, que he de fer?

L’interessa’t o una persona major d’edat del domicili s’ha de personar a l’Ajuntament per tal de comunicar el canvi de dades, per que constin les dades correctes al Padró d’habitants.

Documentació necessària:

Document que acrediti les dades que s’han de canviar.

Exemple: DNI o NIE, en el cas de fer-se’l un menor per primera vegada, haurà de portar-lo.      

Quin cost té?   És gratuït.

Quant triga la tramitació?  El tràmit es immediat.

Quina documentació es lliura?

Si es demana, es pot lliurar el volant d’empadronament o convivència al moment.

 Els certificats d’empadronament, convivència o històric es lliuren en un període màxim de cinc dies.

Per recollir qualsevol d’aquest documents s’han de dirigir a l’Ajuntament, la persona autoritzada o un representant degudament  autoritzat.

 • Que he de fer per donar-me de baixa del Padró d’habitants?

Tan senzill com empadronar-se en un altre municipi, aquest municipi ja ens notificarà l’alta per tal de que procedim a realitzar la baixa del Padró d’habitants.

 

 • Que puc fer per donar de baixa un habitant que esta empadronat al meu habitatge i  el vull donar de baixa?

El titular de l’immoble ha d’ omplir una sol·licitud demanant que l’Ajuntament iniciï un expedient de baixa d’ofici (cal presentar el DNI). Per a més informació a les oficines de l’Ajuntament - Departament del padró d’habitants -.

 

 • L’obligatorietat dels estrangers no comunitaris que no tenen permís de residència permanent.

Els estrangers NO COMUNITARIS que resideixen al municipi i no tenen el permís de residència permanent, estan obligats a renovar cada dos anys.

Un representant de l’Ajuntament es personarà al domicili per tal de notificar-li per escrit que se li ha iniciat l’expedient de renovació de la inscripció padronal i ha de personar-se a les dependències municipals.

Per a més informació a les oficines de l’Ajuntament - Departament del padró d’habitants-.

Menu

Menú principal